X

שלח לחבר

שלח לחבר

שאלות ותשובות


הקליקו על השאלה לצפייה בתשובה


מאיזה תאריך יבואו לידי ביטוי בתלוש השכר כל התוספות שעליהם חתמה ההסתדרות בהסכם?
כל תוספות השכר המתוארות בהסכם מיום 17.5.12 ישולמו החל מחודש אוקטובר 2012, כלומר במשכורת המשולמת בתחילת חודש נובמבר 2012.
האם התוספות בהסכם הן חד פעמיות?
כל התוספות הכלולות בהסכם השכר מיום 17.5.12 הן תוספות שכר אשר תשולמנה מדי חודש בחודשו.
מהי תוספת מעו"ף?
תוספת מעו"ף הינה תוספת מיוחדת בגובה של 70-410 ש"ח (תלוי בדרגה) הניתנת לעובדים עד גובה התוספת המקומית במידה וישנה, ובאה בנוסף לתוספת הבלתי ייחודיים.
למידע נוסף, כנסו ללשונית "עיקרי ההסכם" באתר.
האם תוספת מעו"ף והתוספת המדורגת ישולמו לכל העובדים?
כן. הקריטריון לתשלום הינו דרגת העובד ולא מועד קבלתו לעבודה. 
האם התוספות המפורטות בהסכם יחולו גם על העובדים בדרוג "חינוך ונוער" ברשויות המקומיות ?
לא. הסכם זה אינו חל על העובדים המדורגים בדרוג חינוך ונוער. המרכז לשלטון המקומי והסתדרות המעו"ף מצויים בשלבים מתקדמים של ניסוח לקראת חתימה על הסכם קיבוצי בדרוג זה.
האם לאחר שההסכם יכנס לתוקפו בחודש אוקטובר 2012 אמשיך לקבל "תוספת על-פי חוק" (השלמה לשכר מינימום)?
הסתדרות המעו"ף אשר ניהלה את המו"מ לקראת החתימה על הסכם זה ראתה לנגד עיניה את רבבות עובדי הרשויות המקומיות בעלי השכר הנמוך, המקבלים בשכרם "תוספת על פי חוק", המהווה, למעשה, הוכחה יומיומית ששכרם נמוך ואינו מבטא את עבודתם הקשה.
 
הסתדרות המעו"ף ראתה בהסכם זה הזדמנות היסטורית לתיקון המצב אבסורדי, בו עובדים מקבלים תוספות שכר בגין עליה בדרגה או קבלת זכאות לגמול השתלמות, ותוספת השכר שקיבלו "התקזזה" עם ההשלמה לשכר המינימום, והם לא ראו בפועל את תוספות השכר שקיבלו.
 
לאור זאת פעלה הסתדרות המעו"ף מול משרד האוצר והשלטון המקומי כך שתוספות השכר שיקבל עובד בתוקף ההסכם החדש (תוספת מעו"ף, הגדלת התוספת המדורגת וכו'), יגדיל, את שכר העובד ובכך תצטמצם התוספת על-פי חוק, באופן שכל עובד, לרבות העובדים החדשים בעלי הוותק הנמוך והדרגות הנמוכות, יקבלו שכר גבוה משכר המינימום.
האם 'תוספת הסייעות' תשולם גם בחופשות וגם בחופשת הקיץ?
כן. התוספת תשולם לכל אורך השנה, במהלך 12 חודשי השנה, לרבות בחופשות ובחופשת הקיץ, כתוספת שכר חודשית וקבועה, ותהווה שכר לכל דבר ועניין.
האם התוספת של 10% לסייעות כוללת את תוספת 5% המשולמת לסייעות לגננות העובדות ב"אופק חדש"?
לפני כשנה ויותר הצליחה הסתדרות המעו"ף לחתום על הסכם קיבוצי המעניק לסייעות לגננות תוספת שכר בשיעור של 5% בגין תוספת העבודה שיש להן עם הילדים בגן עם הכנסת פרוייקט "אופק חדש" לגני הילדים.

התוספת החדשה של 10% באה בנוסף לתוספת 'אופק חדש', כך שהתוספת הכוללת עומדת על למעלה מ-23% !!!

(10% תוספת סייעות + 5% אופק חדש + 6.25% הסכם השכר + 2% שחיקה)
 
יצויין כי הסתדרות המעו"ף פעלה להעלאת שכר הסייעות בגני הילדים בשנים האחרונות מתוך הכרה בעבודתן הקשה והשוחקת ומתוך הבנה כי הסייעות לגננות הן מגזר מקופח ששכרו נמוך ושאינו משקף את העבודה הקשה המבוצעת על ידן, וכי יש לפעול לשיפור שכרן ותנאי עבודתן של עובדות מגזר עובדים גדול, ייחודי וחשוב זה.
אני עובדת כסייעת בחינוך המיוחד בבית-ספר במועצה אזורית, האם גם אני אקבל את התוספת של 10%
התוספת תחול על כל הסייעות בחינוך המיוחד ובגני הילדים, שהן עובדות הרשות המקומית, בכל הרשויות המקומיות בארץ : בשלוש הערים הגדולות, בעיריות, במועצות המקומיות ובמועצות האיזוריות.
האם תוספת השכר בשיעור של 10% לסייעות לגננות תחול גם על הסייעות המחליפות לגננות ?
כן. התוספת תחול גם על הסייעות המחליפות לגננות.
לאילו עובדים תשולם תוספת הניהול?
תוספת ניהול תשולם עפ"י ההסכם לעובדים בתפקידי ניהול (כפי שייקבע) ואשר החלו את עבודתם ברשות לאחר מרץ 99' בלבד.
אילו מנהלים יקבלו את "תוספת הניהול" החדשה ?
הסתדרות המעו"ף ראתה לנגד עיניה את המנהלים החדשים, שהתקבלו לעבודה לאחר חודש 3/99, אלו המכונים (בטעות), "דור ב' ", שהתקדמו בזכות כישוריהם ויכולותיהם המקצועיות לתפקידי ניהול, אשר ההסכמים הקיבוציים לא אפשרו עד כה לקדם אותם בשכר בגין תפקידי הניהול והאחריות שהם ממלאים.
 
תוספת הניהול החדשה נועדה לתת ביטוי להתקדמותם בתפקידי הניהול ולאחריות שהם נוטלים על עצמם בעבודה.
 
לאותם עובדים נקבעו בהסכם החדש תוספות ניהול על-פי 3 רמות ניהול : בסיסית – 5%, ביניים – 7.5% ובכירה – 10%.
 
התוספת אמורה להיות תוספת חודשית וקבועה, שאינה מתקזזת משכר המינימום ו/או מן התוספת לעובדים הבלתי יחודיים.
 
בהסכם נקבע כי ועדה משותפת של המרכז לשלטון המקומי, הסתדרות המעו"ף ומשרד האוצר תקבע במהלך החודשים הקרובים אילו בעלי תפקידי ניהול ייכללו בין הזכאים לכל גובה תוספת, תחולת התוספת, גם אם הצדדים לא יגיעו להסכמה בטווח הזמן הקרוב, תהיה בכל מקרה, רטרואקטיבית מחודש אוקטובר 2012.