X

שלח לחבר

שלח לחבר

עיקרי ההסכם


דף זה נועד לעדכנכם בעיקרי ההסכם הקיבוצי אשר נחתם בין הסתדרות המעו"ף לבין מרכז השלטון המקומי. ההסכם חל על עובדי הרשויות המקומיות המיוצגים על ידי הסתדרות המעו"ף בדירוג המינהלי והמח"ר. ההסכם הינו פורץ דרך ומתקן כמעט במלואו את העיוותים שנוצרו עם השנים כתוצאה מהסכם מרץ 99'.בכך, ממשיכה הסתדרות המעו"ף לטפל בעובדים בעלי הדרגות הנמוכות ומקדמת את כלל העובדים בשכרם, ובאופן משמעותי את העובדים שנקלטו לאחר שנת 99'.
 
החל מהראשון באוקטובר 2012, תלוש השכר של 100 אלף עובדי רשויות ייראה אחרת:
  • פערי השכר יצומצמו.
  • מרבית העובדים יעברו את שכר המינימום ללא צורך בהשלמת שכר.
  • מנהלים יראו אופק קידומי מתגמל.
  • הסייעות בגנים ובבתי הספר ייהנו משכר גבוה יותר.
 
נזכיר שבעקבות הסכם 2011, כלל העובדים ברשויות המקומיות (בדירוג המינהלי והמח"ר) יקבלו תוספת של 6.25% , תוספת השכר שנקבעה בשנה שעברה בהסכם הכללי במגזר הציבורי בין ההסתדרות לאוצר.
 

תוספת מעו"ף (לעובדים 'בלתי יחודיים')
 
בהסכם 2009 קיבלתם תוספת בסכום של עד 1400 ₪ כששכר המינימום עמד על 3850 ₪.  באוקטובר 2012, יעלה שכר המינימום לסכום של 4300 ₪. בהתאם לכך, תועלה תוספת המעו"ף (בהתאמה) לסכום של עד 1810 ₪. 

דרגות גובה התוספת
4-7 410 ₪
7+ 380 ₪
8 300 ₪
8+ 220 ₪
9 180 ₪
9+ 120 ₪
10 70 ₪
 


תוספת זו לא תהווה "תוספת קבועה" כהגדרתה בסעיף 2.3 להסכם הבלתי ייחודיים, ותהווה שכר לכל דבר ועניין ובסיס לחישוב תוספת 3.6%.

עובד המועסק במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת מעו"ף באופן יחסי לחלקיות משרתו.

 
 
תוספת מדורגת
 
החל מיום 1.10.2012, תוגדל התוספת המדורגת אשר הוענקה לעובדים בהסכם מעו״ף 2009:

כלל העובדים עד לדרגה 10+  יקבלו תוספת מדורגת. 

 
בהסכם 2009 קיבלתם (בהתאם לדרגות) עד 180 ₪ והחל מהסכם 2012 תגדל התוספת ל-235 ₪. בדרגה 10 + תקבלו 45 ₪ בעוד בהסכם 2009 לא הייתם זכאים כלל לתוספת. 

 
 
דרגות גובה התוספת תעריף קודם
4-7+ 235 ₪ 180 ₪
8-8+ 225 ₪ 135 ₪
9 180 ₪ 90 ₪
9+ 135 ₪ 45 ₪
10 90 ₪ ----
10+ 45 ₪ ----
 


תוספת זו לא תהווה "תוספת קבועה" כהגדרתה בסעיף 2.3 להסכם הבלתי ייחודיים, ותהווה שכר לכל דבר ועניין ובסיס לחישוב תוספת 3.6%.

עובד המועסק במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת מעו"ף באופן יחסי לחלקיות משרתו.

התוספת לא תובא בחשבון לעניין חישוב שכר מינימום.


 
 
תוספת ניהולית
 
עובד שנקלט לעבודה אחרי הסכם 99' וקודם לתפקיד ניהול יקבל תוספת של 5%-10% (עפ"י רמת הניהול).

רמת ניהול שיעור התוספת
רמה בסיסית 5% מהשכר המשולב
רמת ביניים 7.5% מהשכר המשולב
רמה בכירה 10% מהשכר המשולב
 

תוספת זו לא תהווה "תוספת קבועה" כהגדרתה בסעיף 2.3 להסכם הבלתי ייחודיים, ותהווה שכר לכל דבר ועניין ובסיס לחישוב תוספת 3.6%.

התוספת לא תובא בחשבון לעניין חישוב שכר מינימום.

כל מעבר מרמת ניהול אחת לרמת ניהול גבוהה יותר, יזכה בהגדלה לתוספת ניהול בשיעורה המתאים לרמת הניהול החדשה שאליה יתקדם העובד ובלבד שהתפקיד אליו עבר מזכה בתוספת ניהול.

הגדרות רמות הניהול וסוג העובדים הנכללים בכל רמת ניהול ייקבעו במשותף ע"י ועדה שחבריה יהיו נציגי מרכז שלטון מקומי, 3 הערים הגדולות, הסתדרות המעו"ף והממונה על השכר. מועד הזכאות לתוספת ניהול (1.10.12) לא ישתנה גם אם הוועדה לא תסיים את עבודתה עד ליום 1.9.12 והחלטותיה תיושמנה בכל מקרה ביחס לכל עובד זכאי, רטרואקטיבית מיום 1.10.12.


 
 
תוספת סייעות
 
החל מ-1.10.2012 תשולם תוספת שכר בגובה 10% מהשכר המשולב לעובדים/עובדות המועסקים בתפקידים הבאים:
  • סייעת לגננת, לרבות סייעת מחליפה.
  • סייעות (טיפוליות פדגוגיות) בכיתות אורגניות.
  • סייעות פדגוגיות לתלמידים אוטיסטים קשים ולתלמידים בעלי הפרעות נפשיות ופיגור שכלי קשה.
  • סייעת (יחידה) לגננת בגן ילדים טיפולי לחינוך מיוחד.
  • סייעת חינוכית בחטיבות הצעירות.
  • סייעות תגבור.
תוספת סייעות תשולם בנוסף לתוספות המשולמות לסייעות גני ילדים במסגרת רפורמת "אופק חדש" ובנוסף לתוספת המשולמת בגין יוח"א.

תוספת זו לא תהווה "תוספת קבועה" כהגדרתה בסעיף 2.3 להסכם הבלתי ייחודיים, ותהווה שכר לכל דבר ועניין ובסיס לחישוב תוספת 3.6%.

התוספת לא תובא בחשבון לעניין חישוב שכר מינימום.


למידע נוסף אודות ההסכם הקליקו על הלשונית 'מידע נוסף'.