X

שלח לחבר

שלח לחבר

מחשבון השוואה

בעמוד זה עומד לרשותכם מחשבון שכר (סימולטור) המאפשר לכל אחד ואחת מכם לבחון בעצמו כיצד הסכם השכר החדש משפיע על שכרו בהשוואה לתקופה שלפני ההסכם.

מטרת סימולטור זה היא לתת תמונה כללית בלבד, והוא לא נועד להחליף חישוב המותאם במדויק לנתונים האישיים של כל עובד.

כל שעליכם לעשות הוא לבחור את הדרגה ושנות הוותק, לסמן את גמולי ההשתלמות והניהול, במידה והם קיימים, וללחוץ על
כפתור חשב.

סייעות שימו לב: עליכן לסמן גם את הקובייה 'סייעות' (בהתאם לתפקידכם) לפני החישוב.


ט.ל.ח – בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב לבין הוראות ההסכם – תגברנה הוראות הההסכם.

חשב


הסכם לפני 2009 הסכם 2009 הסכם 2012
שכר מינימום 3,850.18 4,100.00 4,300.00
שכר יסוד
תוספת וותק
יסוד משולב
הסכם 1998
גמול א
גמול שלטון מקומי
תוספת סייעת גני ילדים - 10%
גמול ניהול לעובדים חדשים
תוספת בלתי יחודיים
תוספת מעוף
השלמה לשכר מינימום
תוספת מדורגת
הסכם 2001 3.6%
תוספת סייעות אופק חדש - 5%
הסכם 2012
סה"כ שכר פנסיוני
ערך שעה

אחוז השיפור ביחס לשכר לפני 2009: 0% 

הסימולטור נערך בסיוע האקטואר אבי עייש